Umowa podpisana! Powstaną nowe miejsca pracy dla skazanych

Artykuł
W hali produkcyjnej o powierzchni 1000 m2 docelowo ma znaleźć zatrudnienie około 50 skazanych.
Wikimedia Commons

W ramach programu "Praca dla Więźniów" powstaną nowe miejsca pracy dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu ppłk Piotr Goławski podpisał umowę z wykonawcą na budowę hali produkcyjnej, dzięki której powstaną nowe miejsca pracy dla skazanych w ramach programu „Praca dla Więźniów”. Budynek produkcyjny powstanie na ternie aresztu, który sąsiaduje bezpośrednio z pawilonem penitencjarnym oddanym do użytku w 2009 roku - napisano na stronie Służby Więziennej

Zatrudnienie skazanych

W hali produkcyjnej o powierzchni 1000 m2 docelowo ma znaleźć zatrudnienie około 50 skazanych. Będą wykonywali pracę na rzecz kontrahenta zewnętrznego związaną w produkcją różnego typu izolacji akustycznych znajdujących zastosowanie w pojazdach samochodowych. Jako areszt śledczy z oddziałem zakładu karnego typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy, młodocianych oraz recydywistów penitencjarnych musimy zabezpieczyć miejsca pracy głownie dla tej grupy skazanych. Praca jest jedną z ważniejszych form oddziaływań. Między innymi poprzez pracę osadzeni nabierają nowych umiejętności, a także stają się coraz bardziej zdyscyplinowani i sumienni, z szacunkiem postrzegają innych, a także uczą się pracy w zespole - dodano w komunikacie.

Program „Praca dla Więźniów”

Jest to ministerialny program realizowany przez Służbę Więzienną, który wspiera szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizację zawodową.

Program obejmuje trzy podstawowe filary, które determinują realizowane w jego ramach działania:

 1. Budowę w zakładach karnych hal produkcyjnych.
 2. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów.
 3. Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

Korzyści dla więźniów:

 • możliwość podjęcia pracy daje szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu i przyuczenia do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych,
 • zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków finansowych przez osadzonych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie, co może pozwolić na finansowe wspieranie rodziny przez przekazywanie jej zarobionej kwoty oraz może stanowić źródło pokrycia kar pieniężnych, np: alimentów lub grzywien.
 • wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa.
 • zatrudnienie w więzieniu stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, przemocy w stosunku do innych osadzonych czy samookaleczeniom.
 • kształtowanie poczucia przydatności, pożyteczności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, pojawienia się poczucia sensu życia, sensowności podejmowanego wysiłku, poczucia bycia docenianym przez innych.
 • powstawanie nowych miejsc pracy stworzą nową sytuację, znoszącą poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym oraz pozwala zachować sprawność zawodową, siły fizyczne i umysłowe.

Korzyści dla przedsiębiorców:

 • osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,
 • brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),
 • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
 • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
 • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
 • zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
 • osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,
 • możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Zgodnie z założeniami realizacja robót budowlanych budynku produkcyjnego wraz z częścią socjalno–biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną ma zostać zakończona w pierwszym kwartale 2022 roku.

 

Źródło: sw.gov.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy