Będzie kolejny pełnomocnik rządu. Tym razem ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Artykuł
flickr/Franco/CC BY-SA 2.0

– W ciągu kilku tygodni zostanie powołany pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego – poinformował rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Piotr Popa. Ma on koordynować wszystko to, co dotyczy bezpieczeństwa na drogach.

Powołanie pełnomocnika odbędzie się na podstawie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów. O powołaniu pełnomocnika ds. ruchu bezpieczeństwa drogowego mówiła w grudniu szefowa resortu infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak; powiedziała, że widzi potrzebę powołania takiego pełnomocnika.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, jego głównym zadaniem będzie planowanie celów polityki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Pełnomocnik będzie także kierował rekomendacje i opinie związane z bezpieczeństwem na drogach do administracji rządowej oraz składał Radzie Ministrów półroczne sprawozdania ze swojej działalności.

W obecnym stanie prawnym brak jest jednego organu koordynującego kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z projektem rolę tę pełniłby powołany pełnomocnik. Ze względu na większość kompetencji związanych z obszarem bezpieczeństwa ruchu drogowego przynależnym ministrowi właściwemu ds. transportu, celowym jest powierzenie tej funkcji sekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – napisano w uzasadnieniu projektu.

W uzasadnieniu napisano także, że według Banku Światowego to brak wiodącej instytucji odpowiadającej za bezpieczeństwo ruchu drogowego jest przyczyną słabych wyników Polski w ostatnich latach w obszarze poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W opinii ekspertów Banku Światowego struktura Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie jest skuteczna, m.in. ze względu na brak istotnej władzy wykonawczej.

W projekcie wyliczono ponadto, że uratowanie - dzięki zmianom - chociaż 1 ofiary wypadku drogowego przyniesie oszczędności ponad 2 mln zł rocznie.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) została powołana 1 stycznia 2002 r. na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym, jako międzyresortowy organ doradczy i pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przewodniczącym KRBRD jest minister odpowiedzialny za transport, zaś jego zastępcami są: sekretarz lub podsekretarz stanu w MSW oraz sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie odpowiedzialnym za transport. Rada koordynuje działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań KRBRD należy między innymi opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa na drogach, zlecanie badań naukowych i inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rada prowadzi też działalność edukacyjno-informacyjnej i współpracuje z organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.

Mianowanie pełnomocników w niektórych ministerstwach to skutek przeglądu resortów, który premier Ewa Kopacz rozpoczęła pod koniec października 2014 roku. Do tej pory premier powołała Beatę Małecką-Liberę i Urszulę Augustyn na pełnomocniczki rządu w resorcie zdrowia i edukacji.

Źródło: pap

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy