MSWiA opublikowało projekt regulujący status prawny zwierząt w służbach. Określa m.in. obowiązki opiekunów zwierząt

Artykuł
Fot. PAP/Leszek Szymański
Nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Uregulowanie sytuacji zwierząt od momentu ich doboru, przez realizację zadań w poszczególnych formacjach, aż po wycofanie z użycia do zadań służbowych zakłada opublikowany przez MSWiA projekt nowelizacji ustawy o Policji.

O projekcie całościowo regulującym status zwierząt w służbie poinformował 18 lutego na konferencji prasowej szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Nowelizacja ustawy o Policji i niektórych innych ustaw ma zapewnić zwierzętom należącym do służb podległych resortowi m.in. dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo.

Jak podkreślają autorzy projekty, proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w tym m.in. samych funkcjonariuszy służb MSWiA.

Projekt zakłada przyjęcie rozwiązań regulujących sytuację zwierząt od momentu ich doboru, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż po ich wycofanie z realizacji zadań służbowych.

Regulacja określa obowiązki opiekunów zwierząt, w tym w szczególności związane z zapewnieniem dobrostanu zwierząt i ich prawidłowego utrzymania obejmującego: racjonalne żywienie i stały dostępu do czystej i świeżej wody; dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom i zabiegom profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu; pielęgnację i utrzymanie w czystości; zapewnienie warunków utrzymania dostosowanego do potrzeb biologicznych.

- Jednoznacznie określony zostanie mechanizm przydzielania przez służby zwierząt wycofywanych z użycia opiekunom, przy założeniu, że zwierzę w dalszym ciągu będzie pozostawać na stanie formacji, a pierwszeństwo w przejmowaniu opieki będzie miał dotychczasowy opiekun, o ile wyrazi taką wolę - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

W projekcie wskazano również, że w przypadku, gdy żadna uprawniona osoba, czyli inny funkcjonariusz, pracownik cywilny formacji, emerytowany funkcjonariusz bądź funkcjonariusz rencista, nie wyrazi woli przejęcia opieki nad zwierzęciem, opieka ta będzie sprawowana w ramach określonej jednostki lub komórki organizacyjnej danej formacji. Będzie też istniała możliwość powierzenia opieki nad zwierzęciem organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Zgodnie z proponowanymi przepisami opiekun zwierzęcia używanego do celów służbowych, a także wycofanego ze służby w danej formacji będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia zwierzęcia. Zapewnione mają być również środki na badania profilaktyczne i leczenie m.in. "emerytowanych" zwierząt.

Nowelizacja wprowadzi także mechanizmy nadzoru ze strony poszczególnych formacji nad sposobem realizacji opieki nad powierzonym zwierzęciem, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zwierzę będzie mogło być odebrane i przydzielone innej osobie.

Opiekunem psa lub konia wycofanego z użycia w Policji nie może zostać policjant lub pracownik Policji, który "w następstwie swojego zawinionego działania przyczynił się do wycofania psa lub konia z użycia w Policji".

Zgodnie z projektem, wysokość normy wyżywienia psa lub konia wycofanego z użycia w Policji, jak również warunki ustalania dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia zostaną określone w rozporządzeniu. Przewiduje się, że opiekun oraz organizacja której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt będą otrzymywać równoważnik w formie ryczałtu z tytułu zwrotów kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłacany będzie co miesiąc z góry.

W projekcie wskazano również, że leczenie psa i konia wycofanego z użycia w Policji następuje po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się zwierzę. Koszty zabiegów profilaktycznych, leczenia zwierząt, w tym koszty lekarstw, pokrywa się z budżetu Policji na podstawie faktury wystawionej przez lekarza lub lekarza weterynarii.

Analogiczne rozwiązania zaproponowano w odniesieniu do pozostałych formacji podległych MSWiA.

W ustawie wprowadzono również możliwość przyznawania przez komendantów poszczególnych służb - w uzasadnionych przypadkach - wsparcia opiekunom zwierząt wycofanym z użycia przed dniem wejścia w życie przepisów projektowanej regulacji.

Formacją, w której służbę obecnie pełni najwięcej zwierząt jest Policja, która obecnie posiada 915 psów oraz 54 konie. Z załączonej do projektu Oceny Skutków Regulacji (OSR) wynika, że w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów z Policji może zostać wycofanych 100 psów i 4 konie, a ze Straży Granicznej 20 psów i jeden koń.

 

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy