• |
 • 29.07.2021
 • |
 • Premier w Kurowie: tu powstaje piękny most, zwiększą się szanse rozwojowe całej Sądecczyzny
 • |
 • Szef MZ zwrócił się do resortu sprawiedliwości o dane w sprawie gróźb i przemocy wobec medyków
 • |
 • W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest w Polsce ponad 17 mln 225 tys. osób
 • |
 • Żandarmeria Wojskowa zatrzymała 10 żołnierzy podejrzanych o dokonanie przestępstw korupcyjnych w wojsku
 • |
 • Dworczyk: przepisy wprowadzane w IV fali pandemii będą uwzględniały m.in. to, czy ktoś jest zaszczepiony
 • |
 • Certyfikaty zdrowotne obowiązują już m.in. w Austrii, Francji, Grecji i na Cyprze
 • |
 • USA: FDA wydłuża okres przechowywania szczepionki firmy Janssen
 • |
 • Włochy otrzymają w sierpniu 1 mln dawek szczepionki Pfizera
 • |
 • Minister obrony Izraela: poważnie traktujemy zarzuty dotyczące Pegasusa
 • |
 • Najnowsze informacje na www.tvrepublika.pl Polecamy nasze konta w mediach społecznościowych: Albicla, Facebook, Twitter, Instagram #włączprawdę #TVRepublika
   
Relacje Inwestorskie

ZARZĄD SPÓŁKI TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA

Niniejszą uchwałą zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 06 lipca 2021 r., na godz. 10.00 z porządkiem obrad jak w treści Ogłoszenia poniżej i w związku z tym poleca umieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następujące ogłoszenie:

TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000446368. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2013 r.

Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 5.565.896 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 niniejszym zwołuje na dzień 06 lipca 2021 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.    Przedstawienie i rozpatrzenie:
1)  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku;
2)  sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok;
3)  wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2020 rok.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2020.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.;
2)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.;
3)  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.;
4)  pokrycia straty Spółki wykazanej za 2020 r.;
5)  udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.;
6)  udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
9. Wybór członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie wcześniejszych jej uzupełnień w
drodze kooptacji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki poprzez:
1) dokonanie w § 11 Statutu zmiany: a) wykreśla się w całości ust. 3b w dotychczasowym brzmieniu:
„W terminie do dnia 20 czerwca 2021 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.270.000,00 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy).”;
b) dodaje następujący po nim ustęp 3c w brzmieniu:
„3 c. W terminie do dnia 06 lipca 2024 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.170.000,00 zł (cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy).”
2) zastąpienie § 21 ust. 1 Statutu o dotychczasowej treści: „Rada Nadzorcza liczy siedmiu członków”
nowym brzmieniem: „Rada Nadzorcza liczy od czterech do siedmiu członków”
3) zastąpienie § 21 ust. 3 Statutu o dotychczasowej treści:
„Z zastrzeżeniem § 21 ust. 6 Statutu, 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej powoływanych jest przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A, zaś 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej powoływanych jest przez pozostałych akcjonariuszy. Głosowanie w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej odbywa się w ten sposób, że akcjonariusze posiadający akcje serii A głosują odrębnie od akcjonariuszy posiadających akcje innych serii (głosowanie w grupach akcji). Akcjonariusze posiadający akcje serii innej niż seria A, głosują wspólnie w ramach jednej grupy. Art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.”
nowym brzmieniem:
„Z zastrzeżeniem § 21 ust. 6 Statutu, połowę członków Rady Nadzorczej powoływanych jest przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A, zaś pozostałych członków Rady Nadzorczej powoływanych jest przez pozostałych akcjonariuszy. W razie nieparzystej liczby składu Rady Nadzorczej jednego członka więcej wybierają pozostali akcjonariusze. Głosowanie w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej odbywa się w ten sposób, że akcjonariusze posiadający akcje serii A głosują odrębnie od akcjonariuszy posiadających akcje innych serii (głosowanie w grupach akcji). Akcjonariusze posiadający akcje serii innej niż seria A, głosują wspólnie w ramach jednej grupy. Art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.”
4) dodanie w § 21 Statutu ustępu 4 o treści:
„W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działania Spółki w razie sytuacji zajścia przesłanek z art. 397 k.s.h.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pawiej 55.

                                                                           Prezes Zarządu

                                                                       Tomasz Sakiewicz