MKiDN: Promujemy kulturę polskiej za granicą. Ruszył nabór do trzeciej edycji programu "Kultura inspirująca"

Artykuł
Promocja kultury polskiej za garnicą
gov.pl

MKiDN poinformowało o rozpoczęciu naboru do trzeciej edycji programu Kultura inspirująca, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Strategicznym celem programu jest promocja kultury polskiej za granicą, w oparciu o projekty mające zmierzające do wieloletniej współpracy polskich instytucji kultury z kluczowymi zagranicznymi instytucjami oraz w partnerstwie z polskimi placówkami zagranicznymi.

Program Kultura inspirująca jest jednym z fundamentów zintegrowanego systemu promocji kultury polskiej za granicą - projektu strategicznego -  realizowanego w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i jest wynikiem wspólnych działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Spraw Zagranicznych.

Dla kogo?

Program Kultura inspirująca przeznaczony jest wyłącznie dla instytucji podległych
i nadzorowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, których działalność finansowana jest w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie w ramach programu Kultura inspirująca można otrzymać na realizację następujących zadań:

- projekty promujące polską kulturę, skierowane do odbiorcy zagranicznego i realizowane poza granicami

- pobyty zagraniczne pracowników polskich instytucji kultury w instytucjach partnerskich

- wizyty studyjne – przyjęcie zagranicznych gości przez polskie instytucje kultury lub grupy instytucji mające na celu rozwój współpracy oraz realizację wspólnych projektów

- zadania online i hybrydowe (łączone działania za granicą oraz online) promujące polską kulturę za granicą

W ramach jednego wniosku możliwe jest łączenie różnych rodzajów zadań
oraz złożenie wniosku grupowego, gdzie o dofinansowanie aplikować będzie więcej niż jedna instytucja kultury.

W przypadku braku możliwości realizowania zadań w trybie stacjonarnym na skutek ograniczeń wprowadzanych w czasie pandemii COVID-19, projekty mogą się odbyć jako zadania w całości online lub jako przedsięwzięcia hybrydowe – zwierające elementy działań online. Instytucja powinna planować i organizować zadanie w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią jakość prezentowanych przedsięwzięć oraz efektywnie wykorzystywać narzędzia promocyjne, w celu dotarcia do możliwie szerokiego grona odbiorców.

Nowość!

Regulamin programu Kultura inspirująca umożliwia dofinansowanie zadań w trybie dwuletnim (2021-2022). Takie rozwiązanie pozwoli na podejmowanie planów i zobowiązań w dłuższym horyzoncie czasowym, co ma obecnie wyjątkowe  znaczenie z uwagi na dynamiczny
i nieprzewidywalny  rozwój pandemii Covid-19 na całym świecie.

Do kiedy trwa nabór?

Na wnioski oczekujemy do 29 stycznia 2021 r. Wniosek składa się z właściwego formularza wniosku oraz kosztorysu. Szczegółowy tryb składania wniosków opisany jest w § 2 regulaminu programu.

Miejsca realizacji projektów

Podczas oceny wniosków istotne znaczenie będzie miało miejsce realizacji projektu. Zadania realizowane na terenie wymienionych poniżej obszarów geograficznych będą traktowane priorytetowo:

  • Europa
  • Państwa Kaukazu Południowego (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia)
  • Azja Wschodnia (Japonia, Chiny, Republika Korei, Wietnam)
  • Kraje istotne w kształtowaniu dialogu polsko-żydowskiego – ze szczególnym uwzględnieniem Izraela i Stanów Zjednoczonych

O czym pamiętać

Zadania muszą być organizowane we współpracy z przynajmniej jednym strategicznym partnerem zagranicznym, dla którego prowadzenie działalności kulturalnej, jest podstawowym zadaniem statutowym. Przy ocenie zadania szczególna uwaga zostanie położona na stopień zaangażowania partnera zagranicznego, jego pozycję, miejsce prezentacji, wsparcie merytoryczne, organizacyjne lub/i finansowe. Oczekiwane jest, że dla realizacji celów programu, podkreślenia rangi projektu oraz powodzenia przedsięwzięcia, wnioskodawca pozyska jako partnera dodatkowego polską placówkę dyplomatyczną działającą w kraju realizacji wydarzenia. Stabilni organizacyjnie i wartościowi merytorycznie partnerzy zagraniczni, będą stanowić podstawę do pogłębiania wzajemnych relacji partnerskich i współpracy przy realizacji kolejnych projektów.

 

Na realizację zadań w ramach programu Kultura inspirująca  przeznaczy 6 000 000 zł w roku 2021 oraz 3 000 000 zł w roku 2022. Maksymalna wnioskowana kwota na realizację jednego zadania to 800 000 zł.

 

Źródło: gov.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy