Konkurs | Sprawa prof. Chazana

Artykuł
wyd. Fronda PL

W tych dniach cały świat oczekuje narodzin ubogiego żydowskiego dziecka. Dla naszych widzów mamy książkę o narodzinach pewnego chorego polskiego chłopca i manipulacji nazwanej „sprawą Chazana”.

Konkurs

Dzięki uprzejmości wydawnictwa „Fronda PL” mamy dla naszych widzów 5 egzemplarzy książki redaktora naczelnego naszej stacji Tomasza Terlikowskiego „Sprawa prof. Chazana” z autografem autora. Aby wygrać jeden z nich, wystarczy zapoznać się z regulaminem konkursu i przesłać na adres mailowy [email protected] odpowiedź na pytanie:

– Jak nazywa się szpital, który kierował prof. Chazan?

 


Regulamin konkursu


Warunki ogólne:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.telewizjarepublika.pl i ogłoszony na profilu Telewizji Republika na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/RepublikaTV.

2. Konkurs trwa 19 grudnia do godziny 24.00.

3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 20 grudnia 2014 r. po godzinie 12.00 poprzez komunikat na stronie https://www.facebook.com/RepublikaTV i w innych mediach społecznościowych.

5. Organizatorem konkursu jest redakcja Telewizja Republika S. A.

6. Za obsługę Konkursu w zakresie nadzorowania przebiegu konkursu, przyjmowania zgłoszeń, weryfikację przesłanych kolaży i głosów, zaprezentowanie zwycięzców, przekazanie nagród odpowiada Telewizja Republika S. A.

Udział w konkursie:

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie organizatora oraz na stronie.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Telewizji Republika na Facebooku https://www.facebook.com/RepublikaTV.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Telewizji Republika S. A.

Zasady konkursu:

1.Zadanie konkursowe polega na udzieleniu prawidłowiej odpowiedzi na pytanie konkursowe i przesłaniu jej mailem na adres [email protected] z podaniem swojego imienia nazwiska i nazwy, pod którą występuje się na portalu Facebook.com. do godz. 24.00 w dniu 19 grudnia 2014 r.

 

Zasady wyłonienia zwycięzcy i nagrody:

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród Uczestników Konkursu, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe w drodze losowania.

2. Po upływie terminu zgłaszania prac konkursowych powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona w drodze losowania wyłonienia zwycięzców niniejszego Konkursu, tj. Uczestników, którzy otrzymają po 1 (jednej) nagrodzie.

3. W Konkursie przewidziano 5 nagród.

4. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje szczegółowo na stronie https://www.facebook.com/RepublikaTV w dniu ogłoszenia wyników. Zwycięzcy otrzymają także wiadomość mailową o wygranej.

6.Uczestnicy, którzy w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o wygranej, nie prześlą do Organizatora poprzez wiadomość e-mail danych niezbędnych do przekazania nagrody drogą pocztową na terenie Rzeczpospolitej, tracą prawo do nagrody.

 

Przekazanie nagród i odpowiedzialność:

1. Przekazanie nagród odbywa się wyłącznie drogą pocztową.

2. Potwierdzeniem odbioru nagrody będzie potwierdzenie odbioru przesyłki.

 

Zastrzeżenia:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych, czy też połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe, kurierskie lub za działalność osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie aplikacji wynikające z przyczyn niezależnych od niego, a w szczególności za brak dostępu do sieci Internet, zakłóceń w działaniu sieci szkieletowej,

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

 

Źródło: www.telewizjarepublika.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy