Przeciw dyskryminacji, przeciw ideologii. Odpowiedź Ordo Iuris na Strategię LGBT Komisji Europejskiej

Artykuł
Budynek Komisji Europejskiej
PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Instytut Ordo Iuris przygotował raport na temat „Europejskiej strategii na rzecz równości LGBTIQ”. Zdaniem prawników Instytutu, zawarte w dokumencie rozwiązania nie mają uzasadnienia w obowiązujących normach, a ponadto uderzają w polski ład konstytucyjny.

– „Europejska strategia na rzecz równości LGBTIQ” proponuje model walki z dyskryminacją, który jest nieskuteczny, co udowadniają badania. W krajach, gdzie wprowadzono rozwiązania głęboko przebudowujące prawo rodzinne lub ingerujące w wolność słowa, skala negatywnych zjawisk dotyczących osób o skłonnościach homoseksualnych jest znacznie wyższa. Komisja powiela też nieprawdziwe informacje o rzekomym istnieniu w Polsce „stref wolnych od LGBT” - czytamy w informacji prasowej Ordo Iuris. Jak zauważają autorzy, wspomniany dokument jest pierwszym o tej randze wydanym przez UE.

– Część z propozycji znajdujących się w dokumencie nie wzbudza wątpliwości i wynika wprost z ogólnych zasad oraz gwarancji systemu praw człowieka. Należą do nich m. in. postulaty walki z dyskryminacją w miejscu pracy, ograniczenia niepotrzebnych interwencji chirurgicznych w stosunku do dzieci przejawiających zaburzenia tożsamości płciowej czy zwalczania przemocy i agresji wobec osób – podkreśla Instytut. Jak przy tym zauważają prawnicy, w Strategii można dostrzec „próby wprowadzenia nowych pojęć i kategorii praw, które nie mają uzasadnienia w obowiązującym normach i wobec których nie istnieje konsensus wśród państw członkowskich Unii Europejskiej”.

– Stanowią one również nieuprawnioną próbę wykroczenia poza przyznane Unii w traktatach kompetencje oraz zasady proporcjonalności i subsydiarności, a także uderzają one bezpośrednio w polski ład konstytucyjny – czytamy w informacji prasowej. Ordo Iuris wskazuje również, że z najnowszych badań Agencji Praw Podstawowych wynika, iż „przyjęty przez Komisję Europejską model walki z dyskryminacją nie jest skuteczny”.

– W państwach, które od lat stosują politykę antydyskryminacyjną opartą o głęboką przebudowę prawa rodzinnego oraz ingerencję w wolność słowa czy wolność gospodarczą, skala występowania negatywnych zjawisk dotykających osoby o skłonnościach homoseksualnych lub zaburzeniach tożsamości płciowej jest znacznie wyższa niż w krajach takich jak Polska, które podobnych działań nie podjęły – podkreśla Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej.

– Celem raportu przygotowanego przez Ordo Iuris jest przeanalizowanie postulatów znajdujących się w Strategii pod kątem ich skuteczności i zgodności z obowiązującym prawem. Przywołane w nim zostały najnowsze badania Agencji Praw Podstawowych, oparte na odpowiedziach wysłanych przez niemal 140 tysięcy respondentów. Poszczególne propozycje autorów dokumentu skonfrontowano również z najważniejszymi zasadami, na których oparte zostało funkcjonowanie Unii Europejskiej (zasady równości, zakaz dyskryminacji, subsydiarności i proporcjonalności). W analizie pojawia się również wątek prawa krajowego, jako że duża część ze znajdujących się w Strategii postulatów uderza w obowiązujący w Polsce porządek konstytucyjny – czytamy w notatce prasowej.

Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris, Karolina Pawłowska zauważa przy tym, że Strategia zawiera „szereg błędnych założeń”, ponieważ w dokumencie „w nieprawidłowy sposób definiuje się pojęcia takie jak dyskryminacja czy równość wobec prawa”. W ocenie Pawłowskiej, wspomniany dokument KE „wkracza w sfery, które powinny być regulowane przez prawo lokalne".

Źródło: Ordo Iuris

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy