Po naszych publikacjach. Ministerstwo wyjaśnia w sprawie ogródków działkowych

Portal TV Republika, wch 26-02-2024, 16:00
Artykuł
canva.com

Po publikacji artykułu „Od lat cieszyły miliony Polaków - teraz są zagrożone. Czy ogródki działkowe znikną z mapy naszego kraju?” otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Publikujemy je poniżej.

"1. Ministerstwo nie nakazuje likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych i ustanowione przepisy temu nie służą. Przepisy rozporządzenia mają zapewnić takie sporządzenie planu ogólnego, aby już na jego poziomie uniknąć podstawowych konfliktów przestrzennych.

2. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w preambule wprost „uznaje (…) za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych”. Zapisy ustawy muszą być uwzględniane przez sporządzających czy to plan ogólny czy plany miejscowe.

3. Celem przepisów stworzonych w Ministerstwie nie jest i nigdy nie było spowodowanie zagrożenia czy likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, co dokładnie odzwierciedlają zapisy rozporządzenia.

4. Decyzję o tym jaka strefa, z jakim profilem funkcjonalnym, obejmie dane nieruchomości należy do władztwa planistycznego gminy, czyli to gmina o tym decyduje dokładnie w takim samym stopniu jak decyduje na poziomie planu miejscowego, analogicznie jak mogła decydować w studium. Ustanawianie aktów prawa miejscowego, w tym zarówno planu ogólnego jak i planów miejscowych, należy bowiem do kompetencji organów samorządu terytorialnego.

5. Niemożliwym jest więc odgórne nakazanie wszystkim gminom w kraju, zachowania którejś z formy wykorzystania terenu, w tym przypadku wykorzystania pod ogrody działkowe.

6. Rozstrzygnięcie w jakiej strefie znajdą się ROD stanowi przedmiot decyzji gminy podejmowanej w ramach władztwa planistycznego. Strefy wyznaczane będą w sposób świadomy, tak by odpowiadać przyszłym potrzebom w zakresie kreowania struktury przestrzennej gminy. Kluczowym uwarunkowaniem dla wyznaczania stref z pewnością będzie istniejący sposób zagospodarowania, przez co ogrody działkowe przeważnie trafią do tych stref, w których taka forma zagospodarowania została dopuszczona.

7. Duże i średnie kompleksy ogrodów działkowych uwzględnione zostaną w ramach osobnej strefy zieleni i rekreacji, natomiast pojedyncze ogrody działkowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej ujęte zostaną w strefach wielofunkcyjnych. Ujęcie ogrodów działkowych we wszystkich strefach w żaden sposób nie wzmocni ich ochrony. Wpisywanie ogrodów działkowych do innych stref planistycznych paradoksalnie tylko poszerzy katalog innych form zagospodarowania, które będzie można realizować w miejsce istniejących obecnie ogrodów działkowych i ułatwi proces wprowadzania takich zmian.

8. Co więcej, dopisanie ogrodów działkowych do wszystkich stref sprawi, że z planu ogólnego nie sposób będzie odczytać jaki jest kierunek zagospodarowania istniejących ogrodów działkowych. Na poziomie planu ogólnego nie będą one ani chronione ani jednoznacznie wskazane do przekształcenia na inne cele. W praktyce oznacza to, że kwestia lokalizacji ogrodów działkowych zostanie całkowicie wyłączona z zakresu ustaleń planu ogólnego, a tym samym nie będzie stanowić przedmiotu dialogu społecznego na etapie powstawania tego dokumentu. Problem zostanie w ten sposób zmarginalizowany, co ułatwi likwidację ogrodów działkowych w przyszłości poprzez plany miejscowe.

9. Objęcie ogrodów działkowych jedną z trzech stref uwzględniających ogrody działkowe nie będzie w żaden sposób trudniejsze niż objęcie ich jakąkolwiek inną strefą. Wręcz przeciwnie, nie ma żadnych formalnych i praktycznych przeszkód do wyznaczenia strefy zieleni i rekreacji uwzględniającej ogrody działkowe na obszarze istniejących ogrodów działkowych. W tej strefie uwzględniono najmniej funkcji o charakterze komercyjnym, które mogłyby stać się asumptem do przekształcenia zieleni działkowej. Wyznaczenie jakiejkolwiek innej strefy prawdopodobnie spotka się z oporem strony społecznej."

Źródło: mat. nadesłany

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy