Prezydent zabrał głos w sprawie pomocy "frankowiczom"

Artykuł
prezydent Andrzej Duda
FOT. ANDRZEJ HRECHOROWICZ/ KPRP

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP przyjęli 25 marca 2017 r. delegację protestujących kredytobiorców posiadających kredyty powiązane z walutami obcymi. Złożyli oni petycję do Andrzeja Dudy, Prezydenta RP. Zwracają się z wnioskiem o wycofanie prezydenckiego projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki z Sejmu RP.

Podczas spotkania rozmawiano o aktualnym stanie działań podejmowanych przez różne instytucje państwowe w ramach dążenia do rozwiązania systemowego problemu tych kredytów i zniwelowania związanego z tym ryzyka walutowego. Przedstawiciele kredytobiorców z dezaprobatą, bardzo krytycznie ocenili działania Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego.  
 
Stanowisko Kancelarii Prezydenta RP jest następujące:

    Projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki nie będzie wycofany z Sejmu RP. Prezydent RP złożył go jako pierwszy krok w kierunku rozwiązania kryzysu kredytów hipotecznych powiązanych z walutami obcymi. Ma on służyć dokonaniu zwrotu przez banki nienależnie pobranych od klientów kwot, wynikających ze stosowania zdecydowanie zawyżanych spreadów walutowych, które pobierano podczas udzielania kredytów i przy każdej spłacie raty kredytowej. Zwrot tych świadczeń wraz z odsetkami poprawi sytuację kredytobiorców, gdyż zmniejszeniu ulegną kapitały kredytów pozostałe do spłaty.
    Liczymy, że w najbliższym czasie nadzwyczajna podkomisja sejmowa (wyłoniona z Komisji Finansów Publicznych dla rozpatrzenia trzech projektów ustaw dotyczących kredytów odnoszonych do walut obcych) podejmie decyzję o dalszych pracach nad projektem prezydenckim tzw. ustawy spreadowej. Mamy nadzieję na sprawne, szybkie prace legislacyjne.    Kancelaria Prezydenta RP deklaruje pełne zaangażowanie, w tym także gotowość do dyskusji i rozpatrywania ewentualnych koniecznych poprawek do projektu „ustawy spreadowej”. Prezydent RP jest przekonany, że ustawa ta będzie przyjęta przez Parlament i wejdzie w życie przed rocznicą jej złożenia, to jest do końca lipca 2017 r. Możliwe jest skrócenie tego okresu.
    Równolegle Prezydent RP (a także KPRP wykonując Jego polecenia) monitoruje działania Komitetu Stabilności Finansowej wdrażającego rekomendacje zmierzające do skłonienia banków do oferowania kredytobiorcom korzystnych ofert „odwalutowania” tych kredytów, co likwidowałoby ryzyko kursu walutowego. Służyło temu niedawne spotkanie Pana Prezydenta z Prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim. Kancelaria przekazała również na piśmie wszystkim organom skupionym w KSF zapytania odnośnie uchwały KSF ustanawiającej rekomendacje. Prowadzona jest także robocza współpraca Kancelarii (spotkania, rozmowy) z NBP, KNF, MF i BFG. W ciągu kilku najbliższych tygodni planowana jest wspólna konferencja KPRP i NBP określająca „mapę drogową” – plan wszystkich działań, jakie instytucje publiczne zamierzają podjąć w obszarze systemowego problemu kredytów powiązanych z walutami obcymi wraz z podaniem terminów wdrożeń.
    Trwają także prace analityczne i prawne w Kancelarii Prezydenta RP zmierzające do przygotowania nowych narzędzi prawnych, jakie Prezydent RP zgłosi w ramach rozwiązywania tego kryzysu. Ich szczegóły zostaną zaprezentowane podczas ww. konferencji lub odrębnie.
     Prezydent RP cały czas opowiada się za całościowym i korzystnym dla kredytobiorców rozwiązaniem systemowych problemów, jakie wywołują kredyty indeksowane i denominowane w walutach obcych (przede wszystkim we franku szwajcarskim) oraz podejmuje aktywne działania w tym obszarze. Prezydent ma nadzieję, że zgłoszona przez Niego tzw. ustawa spreadowa, a także działania Komitetu Stabilności Finansowej i odpowiednie reakcje banków spowodują istotny postęp i rozwiązanie kryzysu przy zachowaniu stabilności systemu finansowego. Prezydent nie wyklucza zgłaszania kolejnych inicjatyw legislacyjnych w tym obszarze.

Źródło: prezydent.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy