Krajowe Plany Odbudowy. Parlament Europejski wzywa KE, by nie ulegała naciskom

Artykuł
Posłowie przypominają, że budżet przeznaczony na działania cyfrowe (20 proc.) musi przyczyniać się do transformacji cyfrowej
Fot. PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Komisja Europejska została wezwana przez Parlament Europejski, aby nie ulegała żadnym naciskom politycznym przy ocenie krajowych planów odbudowy (KPO). PE chce, by Komisja Europejska zatwierdziła tylko te, które w pełni realizują wcześniej uzgodnione cele i zadania.

Rezolucja w sprawie bieżącej oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności przekazanych dotychczas Komisji przez państwa członkowskie UE (23 do 8 czerwca) została uchwalona 514 głosami przy 163 przeciw i 9 wstrzymujących się.

Posłowie podkreślają, że Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest instrumentem UE o historycznym znaczeniu, który ma za zadanie nie tylko złagodzenie negatywnych skutków pandemii Covid-19, ale ma także mieć trwały wpływ na dobrobyt i wspieranie sprawiedliwego wzrostu.

Posłowie wzywają Komisję do zatwierdzania wyłącznie planów, które w pełni realizują cele i zadania, uzgodnione w rozporządzeniu w sprawie RRF oraz do niepoddawania się żadnym naciskom politycznym.

Posłowie domagają się, by Komisja dokładnie oceniła i zapewniła, że każdy z krajowych planów odbudowy skutecznie przyczynia się do realizacji sześciu uzgodnionych obszarów polityki: zielonej transformacji, transformacji cyfrowej, konkurencyjności, spójności społecznej, instytucjonalnego reagowania na kryzysy i gotowości oraz na wspieranie kolejnych pokoleń, w tym edukacji i umiejętności.

Podkreślają, że plany muszą przeznaczać co najmniej 37 proc. swojego budżetu na ochronę klimatu, w tym różnorodności biologicznej, a poszanowanie zasady „nie czyń poważnych szkód” jest kluczowym narzędziem wspierania zielonej transformacji.

Rozdzielanie funduszy między sektorami

Posłowie zwracają uwagę, że budżet przeznaczony na działania cyfrowe (20 proc.) musi przyczyniać się do transformacji cyfrowej, w tym kwestii bezpieczeństwa, strategicznych interesów UE i infrastruktury cyfrowej.

Posłowie podkreślają, że w celu zapewnienia jak największego wpływu fundusze muszą być sprawiedliwie rozdzielone między sektory, społeczeństwa, a także z myślą o przyszłych pokoleniach i równości płci.

Odradzają przekształcanie projektów bez rzeczywistej wartości dodanej i nalegają, aby wszystkie reformy i inwestycje były powiązane z etapami, celami i kosztami, które są istotne, jasne, szczegółowe i odpowiednio monitorowane za pomocą wspólnych wskaźników. Takie środki powinny pomóc w zapobieganiu i wykrywaniu korupcji, oszustw i konfliktów interesów podczas wykorzystywania funduszy.

Wreszcie, posłowie zwracają uwagę na rozporządzenie w sprawie uwarunkowań dotyczących praworządności i podkreślają, że żaden projekt nie może być sprzeczny z wartościami UE. Chcą zapewnienia, że społeczeństwo obywatelskie, partnerzy społeczni oraz władze lokalne i regionalne będą konsultowane w zakresie wdrażania i monitorowania planów, aby lepiej zaangażować odbiorców, a plany uczynić przejrzystymi.

Źródło: pap

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy